Open Mon - Fri: 8-5   Call: 902-687-3313   3 Union Ave - Souris PEI